Regulamentul proiectului

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001

ID Proiect: 77100

Regulament de organizare a activităţilor din cadrul proiectului

”Calificarea tinerilor şomeri din regiunea de nord est în meseriile de agent comercial şi ospătar şi plasarea lor pe piaţa muncii în vederea reducerii ratei şomajului şi creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă tinere, crearea unui centru zonal de formare profesională, mediere şi plasare a forţei de muncă.”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de atragerea și menținerea unei rate cat mai mare de ocupare (angajabilitate) pe piața muncii in zona de implementare prin îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă, someri, tineri someri, persoane inactive, someri tineri de lungă durată care să se finalizeze prin asistența noastră cu obținerea unui loc de muncă durabil.

Obiective specifice: Creșterea nivelului de absobție pe piața muncii pentru 112 persoane, șomeri, tineri someri, persoane inactive sau persoane aflate in căutarea unui loc de muncă in regiunea de implementare a proiectului prin integrarea acestora intr-un curs de calificare profesională urmat apoi de plasarea lor pe piata muncii.

Obiectivul vizează integrarea acestor 112 persoane intr-un curs de formare profesională pentru ocupațiile de agent comercial și ospătar după cum urmează: 84 de persoane pentru calificarea de agent comercial si 28 de persoane pentru calificarea de ospătar.

Pe termen lung acest centru de formare profesională va avea ca obiectiv armonizarea permanentă a cererii cu oferta pe piața forței de muncă din regiune, acest fapt fiind din nou un beneficiu atât pentru angajator, dar mai ales pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă și nu in ultimul rând contribuie la reducerea șomajului in zonă.

Organizarea proiectului pe activități și subactivități.

Proiectul va debuta cu o conferință de presă de deschidere in care vor fi prezentate obiectivele proiectului, partenerii, sursa de finanțare, etapele desfășurării, zona de implementare, impactul care se dorește sa-l aibă pe piața forței de muncă.

1. Autorizare curs de formare profesională.

1.1.Realizare dosar de autorizare.

1.2.Realizare suport de curs.

1.3.Se va proceda la autorizarea a 2 tipuri de cursuri de către promotorul proiectului.

Acestea sunt: ospătar cod COR 5123, nivel de calificare 2 și agent comercial, cod COR 3419 nivel de calificare 3.

Dosarul de autorizare se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar in ceea ce privește partea practică, promotorul proiectului va proceda la încheierea de parteneriate cu angajatori in vederea realizării părții practice a cursurilor de formare.

Responsabil de această activitate este expertul in autorizare in colaborare cu coordonatorul activității de formare și managerul de proiect.

2. Organizare curs de formare profesională.

2.1. Recrutare de grup țintă

2.2. Realizare activități de consiliere profesională

2.3. Realizare cursuri de formare și organizare logistică curs.

2.4. Desfășurare curs de formare.

2.5. Evaluarea participanților.

Participanții la cursurile de formare vor primi o subvenție in valoare brută de 1.000 de lei pe curs de formare. Un participant nu va avea dreptul să participe decât la un singur curs de formare realizat in cadrul prezentului proiect. În vederea înscrierii acesta va trebui să depună un dosar care va conține  următoarele documente:  cerere de inscriere, c.v., copie B.I sau C.I., adev ca este somer, copie diplome de studiu, formular grup țintă, declarație pe propria răspundere că participă in nume propriu la cursurile de formare profesională ce se vor realiza in cadrul proiectului.

Pentru recrutarea grupului țintă se vor organiza întâlniri cu partenerii sociali, agenții județene de evidență a șomerilor, angajatori, alte instituții interesate de profil social. In cadrul discuțiilor se va solicita punerea la dispoziție a unor informații sau baze de date cu persoane care nu au o calificare si care se încadrează in cerințele proiectului: șomeri, tineri șomeri, persoane inactive, persoane aflate in căutarea unui loc de muncă sau șomeri tineri de lungă durată.

Selecția membrilor din grupul țintă in vederea participării la cursurile de formare se va realiza de către echipa de management a proiectului. La selecția membrilor se va ține cont de următoarele criterii: apartenenta la  grupul țintă,  situația socio-economică, vârsta, nivelul de pregătire, dacă se mai află inclus intr-un program asemănător, nr de alte calificări deținute. Pentru selecție se va realiza un punctaj pentru fiecare persoană înscrisă in vederea participării la cursul de formare.

Consilierea profesională a acestor persoane se va realiza atât individual cat si in grupuri, și vizează in mod special ridicarea stimei de sine și a încrederii in forțele proprii, motivarea persoanelor ce provin din grupul țintă să participe la focus grupurile organizate și la cursurile de formare profesională, vor învăța cum să se comporte in fata unui angajator la un interviu sau la o probă practică, vor învăța cum să-și alcătuiască un cv și să-și scoată mai bine in evidență calitățile și abilitățile profesionale dobândite. Activitatea de consiliere va fi realizată de expertul in consiliere.

Cursurile se vor desfășura in conformitate cu cadrul legal in vigoare mai precis cu prevederile legii formării profesionale, O.G. nr 129/2000. Grupele de formare vor fi alcătuite din maxim 28 de persoane pentru partea teoretică și 14 persoane pentru partea practică. Avem in vedere desfășurarea unui număr de 2 cursuri de calificare de nivel 2 și respectiv de nivel 3. Persoanele participante la cursurile de formare se vor încadra in cerințele axei prioritare 5.1. si vor fi doar persoane aflate in căutarea unui loc de muncă conform grupului țintă și indicatorilor din proiect. Pentru cele 2 calificări avem in vedere un număr de 112 persoane, din care un număr de 84 de persoane vor participa la cursurile de agent comercial și ulterior ii vom integra pe piața muncii, prin încheierea de parteneriate cu agenți comerciali privați care au in vedere extinderea lanțului de magazine in zona de implementare a proiectului,si un număr de 28 de persoane pentru calificarea de ospătar, pentru care iarăși avem in vedere ca după absolvirea cursurilor de calificare, in urma unor parteneriate ce vor fi încheiate cu proprietari de restaurante, terase sau unități publice de deservire de tip cantină sa-i plasăm pe piața muncii din regiunea noastră.

Evaluarea participanților la curs și plasarea lor la locurile de muncă disponibile se va face de către o comisie de evaluare, care in baza rezultatelor obținute de participanți la testul final, a rezultatelor din perioada de practică și a capacității lor individuale de integrare in anumite medii profesionale va recomanda plasarea absolvenților la diferiți angajatori.

3. Managementul proiectului.

3.1. Setare proceduri de lucru.

3.2. Realizarea managementului proiectului.

Managementul proiectului este o activitate orizontală se va desfășura pe toată perioada de implementare a proiectului, și va urmări respectarea  in conformitate  a cadrului legal si a principiilor managementului de proiect. Pentru implementarea activității se vor utiliza echipamente și instrumente adaptate unei activități de management de proiect.

4. Achiziții.

4.1. Realizarea comisiei de achiziții.

4.2. Realizarea procedurilor de achiziție din cadrul proiectului.

Activitatea de achiziții este una orizontală și se va realiza pe tot parcursul implementării proiectului, in conformitate cu prevederile legii nr 34 si cu instrucțiunile emise de AMPOSDRU cu privire la achizițiile publice. Orice achiziție realizată in cadrul proiectului va fi implementată de o comisie de achiziții, care se va înființa și funcționa in conformitate cu prevederile legii nr 34/2006, comisie ce va fi alcătuită din 3 dintre membrii echipei de management al proiectului: managerul de proiect, responsabilul juridic si responsabilul financiar.

5. Diseminarea informațiilor.

5.1. Crearea strategiei de diseminare.

5.2. Realizarea materialelor de promovare (benere, fluturași, pagina web)

5.3. Diseminarea informațiilor.

Activitatea corespunde obiectivului specific 2.

Activitatea se va desfășura pe toată perioada de implementare a proiectului. Pe tot parcursul implementării se va ține cont de prevederile manualului de identitate vizuală. Echipa de management va proceda  la evaluarea activității de diseminare pe tot parcursul derulării proiectului, după fiecare activitate in parte.

Pentru diseminarea informațiilor se vor organiza 8 conferințe de presă pe parcursul perioadei de implementare, vor fi tipărite broșuri, fluturași , afișe și va fi realizată o pagină web .

6. Plasarea participanților la cursurile de calificare pe piața muncii.

6.1. Promovarea cursanților absolvenți si a centrului de formare pe pagina de web și prin diseminare de fluturași.

6.2. Înscrierea cursanților in baze de date ale potențialilor angajatori încă din perioada de practică, precum și in baze de date on-line și la agențiile județene de forța de muncă.

6.3. Încheierea de contracte de parteneriat cu mari lanțuri de magazine de tip en-gros și retail din zona de implementare și agenți economici din zona restaurantelor și cantinelor studențești și sociale.

Pentru a fi siguri ca vom plasa forța de muncă pe care am calificat-o vom duce o amplă campanie de mediatizare a centrului de formare și a beneficiarilor cursanți, campanie ce va fi urmată de înscrierea cursanților in mai multe baze de date ale angajatorilor, ale agențiilor județene de plasare a forței de muncă, firme de recrutare cu baze de date on-line. De asemenea vom purta discuții cu potențialii angajatori încă din perioada de practică a cursanților când vom încheia precontracte cu angajatorii pentru locurile disponibile.

Pentru cele 2 calificări avem in vedere un număr de 112 persoane, din care un număr de 84 de persoane vor participa la cursurile de agent comercial și ulterior ii vom integra pe piața muncii, prin încheierea de parteneriate cu agenți comerciali privați care au in vedere extinderea lanțului de magazine in zona de implementare a proiectului, in următoarea perioadă de timp, si un număr de 28 de persoane pentru calificarea de ospătar, pentru care iarăși avem in vedere, ca  in urma unor parteneriate ce vor fi încheiate cu proprietari de restaurante, terase sau unități publice de deservire de tip cantină sa-i plasăm pe piața muncii din regiunea noastră.

7. Monitorizarea proiectului – este o activitate care va fi subcontractată unei firme de profil in vederea asigurării transparenței și  care lunar sau trimestrial va emite un raport de evaluare a activității și eficacității proiectului, activitate ce  va fi realizată de experți  in domeniu, inclusiv in monitorizarea implementării de proiecte finanțate prin FSE. Această activitate se va desfășura începând cu luna a 6 -a a celui de-al doilea an de implementare.

La finalul fiecărui an de activitate al proiectului va fi organizată câte o conferință de presă in care vor fi prezentați indicatorii care au fost atinși, respectiv creșterea gradului de ocupare pentru meseriile calificate și impactul care l-a avut proiectul in scăderea ratei șomajului din zonă. La această conferință vor fi invitați  actori importanți ai pieței de muncă din zonă care au legătură directă cu meseriile calificate de noi, cărora li se va prezenta paleta de calificări și personalul calificat disponibil in vederea angajării lor pe piața muncii.

RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ

Grupul țintă pe care proiectul îl abordează este constituit din 150 de persoane, aflate in căutarea unui loc de muncă din regiunea Nord Est, cu domiciliul in mediul urban. Din  acest grup țintă estimăm ca 112 persoane vor participa la cursuri de calificare și vor fi ulterior plasate pe piața muncii. Va fi luată in calcul noțiunea de persoană aflată in șomaj in condițiile menționate in legea nr 76/2002.

Recrutarea persoanelor care vor participa la cursurile de calificare profesională se va face prin intermediul activității de diseminare, prin publicitate țintită și mediatizare cu ajutorul paginii de web ce va fi creata special in acest scop. In această fază un rol important il are partenerul din proiect  care se va implica in mod direct in organizarea intalnirilor cu partenerii sociali și alți actori de pe piața muncii din zona de implementare, acest partener avand un rol deosebit pe piata fortei de muncă in zona sa.

În vederea recrutării grupului țintă se vor organiza întâlniri cu instituțiile publice care sunt implicate in gestionarea forței de muncă la nivel local si regional, instituții și organizații care gestionează baze de date cu șomeri sau persoane fără ocupație aflate in căutarea unui loc de muncă. In vederile noastre pentru constituirea grupului țintă se află, persoane aflate in căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, șomeri, tineri  șomeri, dar și șomeri tineri de lungă durată, nici una din categoriile de mai sus ne fiind exceptată de la serviciile ce le vom oferi dacă se vor încadra in rigorile proiectului.

Fiecare participant din grupul țintă va depune un dosar pentru a se inscrie la aceste cursuri, dosar ce va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere,
 • curriculum vitae,
 • copii după actele de identitate,
 • copii după diplome de studiu sau atestate profesionale,
 • adeverința din care sa reiasă ca este șomer sau declarație că se află in căutarea unui loc de muncă, ori este persoană inactivă,
 • formular pentru grupul țintă (cu acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal),
 • declarație pe propria răspundere
 • cazier judiciar

Echipa de implementare a proiectului. Atribuții și îndatoriri.

Echipa de management – 3 membri:

1 Manager de proiect este responsabil cu coordonarea activităților din proiect și răspunde de buna desfășurare a activităților și are calitatea de reprezentare in fata altor organizații sau autorități. Managerul de proiect trebuie sa dețină o experiență relevantă in management dobândit intr-o organizație de tip ONG, sindicală, companie de stat, privată sau multinațională. Responsabilitățile acestei persoane sunt in linii mari legate de managementul general al proiectului. Expert de tip A – se va implica pe toata perioada de implementare a proiectului fiind direct responsabil de îndeplinirea indicatorilor asumați in proiect.

1 Responsabil juridic – se ocupă de efectuarea procedurilor de achiziție publică, efectuare de contracte, avizarea documentelor din punct de vedere juridic. Ca  și formație profesională trebuie să fie jurist autorizat sau avocat și să aibă experiență in achiziții publice. Expert tip B– se va implica in efectuarea procedurilor de achiziții publice, precum și in toate aspectele de ordin juridic pe care le implica proiectul – contracte de muncă, contracte comerciale etc.

1 Responsabil financiar – este responsabil cu efectuarea procedurilor contabile, supervizarea modului de efectuare a cheltuielilor din cadrul proiectului, efectuarea rapoartelor si documentelor de decontare in pentru AM. Ca și formație profesională trebuie să fie absolvent de studii superioare economice si să aibă experiență in contabilitate. Expert de tip B–  acesta se va implica in activitățile de ordin financiar pe care le impune proiectul: redactare cereri de rambursare, rapoarte financiare, management financiar etc.

7 experți pe termen lung:

1 responsabil diseminare – este responsabil cu organizarea campaniei de diseminare și promovare a proiectului in zona de implementare, inclusiv organizarea conferințelor de presă. Acest responsabil este un expert de tip A, care ca și formație profesională trebuie să aibă studii superioare de scurtă sau lungă durată și experiență dovedită in campanii de diseminare. Activitatea responsabilului cu diseminarea începe din prima luna a proiectului. Acest post revine liderului de parteneriat.

1 coordonator activitate de formare expert de tip A. Acesta trebuie să aibă studii superioare și experiență in activități de formare a adulților. Principala responsabilitate  a acestui expert de a coordona formatorii și activitatea de formare. De asemenea se va ocupa de activitatea de realizare a dosarelor de autorizare pentru suporturile de curs, realizarea suporturilor de curs. Activitatea expertului in consiliere începe in luna a 7- a a proiectului. Acest post revine partenerului de proiect.

1 expert în consiliereexpert de tip B; acesta trebuie sa aibă ca si formare profesională studii superioare sociologice, psihologice sau psiho-pedagogice. De asemenea acesta trebuie să aibă experiență in activități de consiliere și se va implica in realizarea activității 2 a proiectului. Activitatea expertului in consiliere începe in luna a 5 -a a proiectului. Acest post revine liderului de parteneriat.

1 responsabil resurse umane–  personal administrativ. Expert de tip C. Coordonează activitatea de plasare a șomerilor, organizează întâlnirile si conferințele cu angajatorii, creează baza de date cu angajatorii disponibili, participă la recrutarea, selecția grupului țintă și plasarea șomerilor. Postul devine activ din luna a cincea a proiectului, când începe recrutarea grupului țintă și începe constituirea bazei de date cu beneficiarii proiectului. Acest post revine liderului de parteneriat.

1 secretara – personal administrativ. Acesta acționează ca si suport pentru managerul de proiect. Expert de tip C. Atribuțiile principale sunt cele de înregistrare a dosarelor de înscriere a participanților la cursuri, verifică existența documentelor necesare la dosar, oferă solicitanților informații despre proiect, programul de lucru, ține legătura cu membrii echipei de management și cu experții, pregătește documentele pentru cursuri și le multiplică etc. Activitatea secretarei  începe din prima luna a proiectului. Acest post revine liderului de parteneriat.

1 secretar administrativpersonal administrativ. Acesta are rolul de a colabora cu ceilalți membri ai echipei pentru mediatizarea activitatilor din proiect, crearea unei baze de date cu angajatori, plasarea somerilor din proiect, rezolvarea problemelor de ordin administrativ.

1 casier – personal administrativ. Gestioneaza fluxurile de numerar, raspunde de efecturaea plăților pe feluri de cheltuilei din casierie, ține evidența obiectelor de inventar.

11 experți pe termen scurt:

1 expert în autorizăriexpert de tip B. Această persoană se va implica in realizarea dosarelor de autorizare pentru meseriile selectate in urma activității și pentru care se vor realiza cursuri de calificare. Expertul trebuie să aibă experiență in acest fel de activități. Activitatea se desfășoară in primele 3 luni ale proiectului. Acest post revine partenerului de proiect.

10 formatori Persoanele care vor fi formatori in cadrul acestui proiect  trebuie să aibă studii superioare de specialitate, experiență pedagogică sau experiență in domeniul activității de formare. Pe lângă atribuțiile conexe pregătirii de formator, fiecare formator va trebui sa plaseze pe durata contractului 7 cursanți la locuri de muncă. Dovada plasării cursanților la locurile de muncă se va face prin prezentarea unei copii a contractului individual de muncă. Activitatea formatorilor începe din luna a 6- a a proiectului. Din cele 10 posturi de formatori, 9 posturi revin liderului de parteneriat, si 1 post revine partenerului de proeict.

Durata muncii pentru formatori este repartizată fracționat sau cumulat in funcție de materia sau modulul predat si numărul de ore al acestuia.

Monitorizarea proiectului se va face trimestrial prin realizarea unui raport care va ține cont de aspectele cantitative si calitative, modul de îndeplinire al indicatorilor de output precum si respectarea legislației specifice FSE. Pentru monitorizarea proiectului echipa de management va proceda la subcontractarea acestor tipuri de servicii, tocmai pentru a da dovadă de imparțialitate și obiectivitate cu privire la modalitatea de implementare a activităților proiectului.

Calendarul de monitorizare va fi unul lunar, însă trimestrial se va emite un raport de monitorizare care va cuprinde atât recomandări cantitative cât si calitative cu privire la stadiul implementării proiectului, obiectivele care au fost îndeplinite, stadiul activităților finalizate sau aflate in lucru, dar si referiri la eliminarea punctelor slabe ce pot apărea in procesul de implementare. In caietul de sarcini al proiectului care vizează subcontractarea serviciilor de monitorizare se va include și o evaluare a eficacității proiectului pentru piața muncii. Această activitate se va realiza numai in anul 2 al implementării începând cu luna 18 a proiectului. Procesul de subcontractare se va realiza de către experți cu experiență in domeniu, inclusiv in activități de monitorizare a proiectelor finanțate prin FSE.

Metodologia de implementare:

A1. Autorizare curs de formare profesională

Dosarul de autorizare se va realiza de către expertul in autorizări, care va proceda la completarea anexelor conforme cu normele metodologice și cu legislația in vigoare. De asemenea acesta va proceda la colaborarea cu formatorii in vederea definitivării suportului de curs pentru ambele meserii care fac obiectul autorizării: ospătar și agent comercial. Pentru fiecare meserie in parte se va proceda la realizarea unui dosar de autorizare. Întregul proces de autorizare va fi coordonat de către echipa de management a proiectului. Coordonatorul activității de formare se va implica in mod direct in realizarea dosarului de autorizare și va colabora cu 2 formatori pentru realizarea suportului de curs.

A2. Organizare curs de formare profesională.

Recrutarea grupului țintă va fi rezultatul activității de diseminare a proiectului și a campaniei de promovare. Ofițerul de proiect va proceda la recepționarea dosarelor de înscriere, la verificarea acestora și la menținerea legăturii cu grupul țintă in vederea comunicării permanente a coordonatelor de desfășurare a cursurilor, schimbărilor de program etc. Membrii grupului țintă vor depune un dosar cu întreaga documentație menționată in secțiunea Activitățile proiectului.

Cursurile de calificare se vor realiza in conformitate cu prevederile OG nr 129/2000, asemeni unor cursuri de calificare de nivel 2, respectiv  nivel3. Formatorii se vor implica direct in realizarea acestora și stabilirea traseului profesional al viitorului cursant.

Evaluarea participanților se va face de către o comisie constituită in conformitate cu prevederile legii nr 129/2000.

Echipa de management se va ocupa de asigurarea logisticii necesare desfășurării activității in condiții optime, cum ar fi pregătirea sălilor de curs, achiziționarea de materiale consumabile și de birotică pentru cursuri, servicii de cattering, etc .

Coordonatorul activității de formare se va ocupa de coordonarea și supervizarea  întregului proces de calificare a adulților până la emiterea certificatelor sau a atestatelor de calificare. Acesta va colabora pe parcursul implementării proiectului cu ofițerul de proiect și cu managerul de proiect in vederea realizării cu succes a activității de coordonare. Activitatea coordonatorului activității de formare începe o dată cu debutul cursurilor de calificare profesională.

A3. Managementul proiectului.

Echipa de management va proceda la elaborarea unui document cadru de implementare pentru proiect, care va menționa cu exactitate regulile ce vor guverna implementarea proiectului, începând de la programul de lucru si terminând cu circuitul și managementul documentelor. Fiecare participant va proceda la realizarea lunară a unui timesheet și a unui raport narativ. Toți membrii echipei de management vor realiza activități in interesul proiectului in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și al documentului cadru de implementare a proiectului.

A4 . Achizițiile.

Pentru desfășurarea activităților  de achiziții derulate in cadrul proiectului se va constitui o comisie de achiziții care va fi compusă din managerul de proiect, responsabilul financiar și responsabilul juridic. Toate achizițiile vor fi realizate in conformitate cu prevederile OG 34/2006 cu modificările si completările  sale ulterioare, in concordanță cu instrucțiunile emise de AMPOSDRU cu privire la achizițiile publice pe proiecte.

A5. Diseminarea informațiilor

Responsabilul de diseminare se va implica in realizarea comunicatelor de presă și a prezentărilor de proiect, in vederea  comunicării lor in cadrul conferințelor de presă, precum și la realizarea materialelor ce vor fi postate pe pagina de web. Monitorizarea și actualizarea periodică a paginii de web cad tot in sarcina sa. Echipa de management va colabora cu responsabilul de diseminare pentru respectarea prevederilor din manualul de identitate vizuală.

A6. Plasarea șomerilor.

Echipa de management împreună cu  expertul in plasare, responsabilul de diseminare și coordonatorul de formare, se vor ocupa permanent de crearea de parteneriate cu agenți economici, comerciali și de alimentație publică in vederea plasării cu succes a forței de muncă calificate prin proiect. Un rol deosebit de important in această etapă il au expertul in plasare și responsabilul de diseminare care trebuie să ducă o campanie activă de promovare a proiectului, astfel încât acești participanți la curs să poată avea perspective de angajare încă din activitatea  de practică în unitățile comerciale și de alimentație publică.

REGULI GENERALE DE ORGANIZARE PENTRU SALARIAȚII DIN PROIECT.

Lunar  fiecare membru al echipei de proeict va întocmi un raport de activitate și un time sheet , ce va fi prezentat managerului de proiect pana pe data de 5 a lunii urmatoare. Rapoartele vor fi îndosariate și vor constitui justificarea activității fiecărui salariat in parte din cadrul proiectului. Personalul auxiliar și cel administrativ din proiect este exceptat de la regula de mai sus.

Lunar vor fi organizate ședințe de lucru cu participarea tuturor salariaților implicați in implementarea activităților din proiect pentru a evalua stadiul  îndeplinirii indicatorilor asumați.

Responsabilul financiar și responsabilul juridic au obligația de a participa in fiecare an de implementare a proiectului  la cel puțin 2 cursuri de perfecționare pe teme de gestionare a fondurilor europene sau alte teme de interes pentru bunul mers al proiectului, și de a se informa permanent asupra modificărilor apărute in legislația specifică fondurilor nerambursabile.

Fiecare membru al echipei de implementare va trebui să plaseze pe piața muncii șomerii calificați prin proiect, în primele 6 luni de la absolvirea cursurilor de calificare.

Salariații din proiect care în urma evaluărilor trimestriale efectuate de managerul de proiect se constată că nu-si respecta target-ul de plasare al șomerilor stabilit prin proiect, sau alte atribuții menționate în fișa postului sau contractul de muncă,  care pot  pune în pericol implementarea cu succes a acestuia conform indicatorilor asumați, le va fi reziliat contractul și vor fi înlocuiți cu alte persoane !

RELAȚIA CU PARTENERUL DE PROIECT. ANGAJAREA SALARIAȚILOR DIN ECHIPA DE PROIECT

Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din:

 • Echipa de management
 • 7 experți pe termen lung
 • 11 experți pe termen scurt

Fiecare membru al echipei de proiect va trebui să aibă și calitatea de membru al sindicatului Nova Vita. Salariații care nu au calitatea de membru de sindicat pot lucra in cadrul proiectului, doar daca sunt nominalizati din partea partenerului de proiect pentru îndeplinirea activităților asumate de acesta.. La dosarul fiecărui salariat va fi depusa o copie a dovezii calității de membru a sindicatului, respectiv o copie după cererea de adeziune sau carnetul de membru.

Salariații angajați pe proiect, cu excepția managerului de proiect, care nu au experiență de lucru în fonduri europene similare activității proiectului de plasare a șomerilor de minim 3 ani  vor plăti lunar o garanție de 200 lei. Sumele vor fi depuse intr-un cont separat cu titlul de garanții proiect  ID 77100 ce va deschis distinct la o bancă comercială în acest scop. Sumele vor fi returnate salariatului la sfârșitul proiectului, daca indicatorii asumați au fost atinși in totalitate. In caz contrar ele vor fi diminuate progresiv, in funcție de stadiul îndeplinirii indicatorilor.

CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR.

Toate documentele proiectului se păstrează permanent la sediul sindicatului. Este interzisă scoaterea documentelor din sediu fără avizul managerului  de proiect, multiplicarea, scanarea și transmiterea lor către alte persoane din afara proiectului. Prin documente se înțeleg următoarele: contracte, dosare personale ale membrilor, șomerilor sau salariaților, fișe de evidență, registre, documente contabile sau juridice, dosare de achiziții, cereri,  formulare tipizate,  documente arhivate, atât in format tipărit cat si electronic sub forma de fisiere, CD –uri, DVD –uri, memory stickuri USB etc.

Salariatii din proiect au obligația de a păstra confidențialitatea informatiilor legate de desfășurarea proiectului, identitatea membrilor din grupul țintă, a membrilor din grupurile vulnerabile etc. In cazul in care se descoperă transmiterea unor informatii confidentiale din interiorul proiectului către terțe persoane fizice sau juridice, altele decât cele care lucrează in cadrul proiectului, partener sau colaboratori , fără avizul scris al managerului de proiect, se va proceda la desfacerea contractului de munca al salariatului respectiv.

Toate documentele din cadrul proiectului vor trebui să fie vizate de managerul de proiect, înainte de a fi înregistrate și transmise autorităților competente ! Întrebările către serviciul help desk vor fi transmise de către managerul proiect.

Relația cu presa. In cazul in care se solicita de către mass media informații despre derularea proiectului, managerul de proiect este cel care va da informațiile necesare. In lipsa sa se va ocupa responsabilul de diseminare sau asistent managerul, după caz. Nu se dau presei informații cu privire la: identitatea membrilor din grupul țintă, religia, date privind apartenenta la diverse grupuri vulnerabile, date financiare.

Relația cu membrii grupului țintă.

In relatia cu șomerii si membrii din grupul țintă, la completarea formularelor cu datele personale ale acestora se solicita tot timpul acordul scris pentru prelucrarea datelor personale in scop statistic. În discuțiile avute cu somerii se dau detalii amanuțite despre: desfășurarea cursurilor, materii predate, durată, perioada, locatie, paleta de calificari, locul de practică, bonusuri, transport, locuri de muncă etc. În cazul in care nu se incadreaza in programul nostru  din diverse motive, li se vor recomanda alte programe similare. Nu se dă raspunsul de participare la program pe loc, se revine cu telefon in cateva zile ca sa se poată  studia dosarul. Decizia de participare a șomerilor la cursuri aparține managerului de proiect.

Membrii din grupul țintă care participa la unul din programele de calificare organizate de sindicat vor primi o subventie de 1.000 de lei pentru participarea la curs. În cazul in care somerul isi gaseste un loc de munca pe perioada cursului subventia va fi acordata ca prima de angajare la semnarea contractului de munca. Indiferent de situatie subventia va fi acordata somerilor doar la semnarea unui contract individual de munca de catre persoana care a participat la curs.

Exmatricularea cursanților poate fi dispusa in urmatoarele situații:

a) absente repetate la curs care depășesc 25% din totalul orelor;

b) înscrierea la cursuri similare finanțate din fonduri europene in aceeași perioada de timp;

c) conduită necorespunzătoare pe parcursul derulării orelor de curs.

d) nerespectarea contractului de formare semnat cu sindicatul si a regulamentului proiectului.

Abandonul sau situația creata care conduce la exmatriculare se aduce la cunoștinta managerului de proiect de catre formator la finalul fiecărui modul de curs printr-un referat de situație la care se atașează și fișa de evaluare intocmită de psiholog impreună cu formatorul care a predat cursul. Abandonul si exmatricularea se consemnează și in registrul grupului țintă fiind transmis mai departe catre AMPOSDRU.

MEDIATIZAREA

La mediatizarea proiectului partcipă toți membrii echipei de proiect. Vor fi distribuite afise, broșuri și fluturasi in locatii cheie cum sunt: AJOFM, AJPS, ITM, posta, servicii de asistenta sociala, banci, primărie, prefectura, consiliu judetean, politie, universitati, licee, case de cultura, cluburi etc.

Notă:

Prezentul regulament va fi adus la cunoștința salariaților din proiect prin afișaj la sediul sindicatului și este parte integrantă a regulamentului intern al organizației sindicale. Fac parte din prezentul regulament si următoarele anexe:

•    Calendarul activităților proiectului.
•    Tabel cu experții din proiect și activitățile de care sunt responsabili.